ПНПУ Факультет філології та журналістики
Кафедра журналістики.


Перейти на сайт кафедри журналістикиКАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Кафедра створена 01.09.10 на основі кафедри загального і слов’янського мовознавства та журналістики.

Таблиця 1. Кадровий склад кафедри

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Базова освіта (спец, за дипломом про вищу освіту)

Науковий ступінь та вчене звання*

1.

2.

3.

4.

1.

Баландіна Надія Францівна

Філолог, викладач української мови та літератури

Доктор філологічних наук, професор

2.

Семенко Світлана Василівна

Учитель української мови і літератури.

кандидат філол.наук,проф.

3.

Шебеліст Сергій Вікторович

Учитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури

Кандидат наук із соціальних комунікацій,
ст. викл.

4.

Свалова Марина Ігорівна

Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література. Викладач української мови і літератури.

Кандидат наук із соціальних комунікацій,
ст. викл.

5.

Зелік Оксана Андріївна

Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література. Викладач української мови і літератури.

 

6.

Кудряшов Гліб Олексійович

Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література. Викладач української мови і літератури.

 

7.

Лисенко Леся Іванівна

Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література. Викладач української мови і літератури.

 

8.

Маслій Ірина Андріївна

Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література. Викладач української мови і літератури.

 

Разом: 8 осіб.
Із них:
докторів наук, професорів (1ос.): Баландіна Н.Ф. – штатний.
кандидатів наук, професорів (1 ос.): Семенко С.В. – штатний
кандидатів наук (2 ос.): Шебеліст С.В., Свалова М.І. – штатні
асистенти (4 ос.): Зелік О.А., Кудряшов Г.О., Лисенко Л.І. – штатні, Маслій І.А. – сумісник.
                                  
Допоміжний персонал: 1 особа (старший лаборант: Якименко Н.В.)

 

 

 

Концепція кафедри журналістики

Зміст

 • Мета і завдання
 • Організаційні заходи
 • Формування контингенту студентів та зв’язки з регіональними ЗМІ
 • Зміст підготовки фахівців з журналістики й організація навчального процесу на кафедрі в умовах створення загальноєвропейського освітнього простору
 • Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців
 • Виховання студентської молоді
 • Науково-дослідна діяльність
 • Соціальний розвиток
 • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази

1. Мета і завдання
 Розвиток кафедри відбувається відповідно до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, інтеграцію в європейське і світове товариство, що, відповідно, знайшло відображення у Програмі розвитку Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 Розвиток кафедри спрямований на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності та сприяння ефективності його інтелектуального розвитку. Мета концепції – професійна підготовка журналістських кадрів, нарощування науково-педагогічного кадрового потенціалу кафедри, посилення роботи у сфері наукової та навчальної діяльності, усунення причин, що уповільнюють інтеграцію у складі університету в європейський і світовий освітній і науковий простір, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, а також зв’язок із ЗНЗ і регіональними ЗМІ.
 Основними завданнями концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності,
 • формування необхідного ресурсного потенціалу,
 • забезпечення інноваційних технологій навчання,
 • формування висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів,
 • застосування наукових досліджень в практиці,
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи,
 • соціальний захист працівників кафедри.

2. Організаційні заходи

 • Забезпечити підвищення якості професійно-практичної підготовки викладачів кафедри.
 • Посилити роль кафедри в розв’язанні масмедійних проблем регіону.
 • Установити партнерські зв’язки з роботодавцями з метою працевлаштування студентів-випускників спеціальності "Журналістика" шляхом удосконалення механізму проведення практики студентів та стажування викладачів.
 • Поглиблювати інтеграційні зв’язки науки та практики на базі газет „Університетський час”, „ФіЖ-ка”, художньо-публіцистичного альманаху „Кольорове коло”, альманаху„Допис в газету”.
 • Налагодити роботу кафедральної телерадіостудії, на базі якої студенти-журналісти проходитимуть практично-лабораторний курс та набуватимуть досвіду роботи в електронних ЗМІ.
 • Посилити відповідальність за надання якісних масмедійних послуг, зокрема у факультетській газеті „ФіЖ-ка”, загальноуніверситетській „Університетський час” та художньо-публіцистичному альманасі „Кольорове коле”.
 • Створити творчу лабораторію з профорієнтаційної роботи та підготовки журналістських кадрів для регіону.
 • Забезпечити впровадження активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
 • Забезпечити нарощування та модернізацію комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, підвищити ефективність їх використання.
 • Створити електронний каталог наукових та методичних розробок викладачів, забезпечити до нього доступ студентів.
 • Забезпечити ефективність наукових досліджень членів кафедри.
 • Упроваджувати наукові та науково-дослідні розробки викладачів у навчальний процес.
 • Активізувати участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри.
 • Включитися у виконання науково-практичних проектів спільно з іншими навчальними закладами України, інших країн шляхом підписання угод про співпрацю.

3. Формування контингенту студентів та зв’язки з виробництвом

 • Продовжувати активну пропаганду науково-педагогічного та інтелектуального потенціалу університету в цілому і кафедри журналістики зокрема.
 • Сформувати систему заходів з профорієнтаційної роботи та довузівської підготовки молоді.
 • Створити на базі кафедри громадську організацію сприяння журналістській освіті "Медіаперспективи" та організувати при ній прес-клуб молодого журналіста "Медіаперспективи".
 • Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри.
 • Посилити зв’язки кафедри із загальноосвітніми навчальними закладами: організувати в школах профорієнтаційні куточки, організувати школу юного журналіста.
 • Розширювати географію профорієнтаційної та рекламно-пропагандистської роботи з журналістики з метою забезпечення конкурсного відбору на навчання за спеціальністю "Журналістика".
 • Брати участь у роботі курсів підвищення кваліфікації вчителів-словесників при Інституті післядипломної підготовки вчителів.
 • Організувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загальноуніверситетських заходів.

4. Зміст підготовки фахівців із журналістики й організація навчального процесу на кафедрі в умовах створення загальноєвропейського освітнього простору
Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає в підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців із журналістики, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти. Зазначене потребує високого наукового, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

 • Поліпшення якості навчання студентів шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування модернізованих електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення.
 • Поглиблення загальноінформаційної підготовки студентів, формування в них вміння ефективно використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби та програми, що сприятиме розвитку їхньої інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній діяльності електронних технологій і ресурсів. Оптимізація навчального процесу за кредитно-модульную системою.
 • Проведення щорічного регіонального студентського наукового семінару „Актуальні проблеми журналістики”.
 • Систематичне представлення викладачами та студентами свого доробку в регіональних та загальнодержавних ЗМІ.
 • Підготовка належного науково-методичного та навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри на електронних та паперових носіях.
 • Запровадження самостійної позааудиторної роботи студентів відповідно до кредитно-модульної системи організацій навчального процесу.
 • Активізація віртуально-тренінгової системи самостійної роботи студентів в навчальній аудиторії.
 • Забезпечення належної якості рукописів посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

5. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси й технології підготовки фахівців
Основною метою інформатизації діяльності та управління кафедрою у межах загальноуніверситетської програми є підвищення якості освітніх послуг, зростання конкурентоспроможності випускників з журналістики.
Для досягнення мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • Підвищення рівня компетенції викладачів в галузі масових комунікацій.
 • Активізація використання інноваційних технологій, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, та забезпечення конкурентоспроможності випускників спеціальності "Журналістика".
 • Формування позитивного іміджу кафедри, який сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, що бажають навчатися за спеціальністю "Журналістика", а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості.
 • Удосконалення професійної підготовки майбутніх журналістів, що сприятиме їхньому працевлаштуванню.
 • Запрошення провідних вітчизняних та зарубіжних науковців і журналістів-практиків для читання лекцій та проведення майстер-класів.
 • Залучення викладачів кафедри до створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури.
 • Інтеграція кафедри до створюваної електронної мережі університету, що дозволить отримати вихід до загальноуніверситетських інформаційних ресурсів.
 • Поповнення фонду електронної бібліотеки університету, що забезпечать ефективну самостійну роботу студентів.

6. Виховання студентської молоді
Виховна робота із студентами спеціальності "Журналістики" має бути спрямованою на виконання Наказу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" і Програми розвитку Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка на 2006-2010 роки”. Зазначене буде реалізовуватися через виконання таких завдань:

 • Організація виховної роботи з метою збереження традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Активізація виховної роботи в академічних групах щодо громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин.
 • Використання кураторами академічних груп при роботі із студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.
 • Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.
 • Здійснення виховної роботи у позанавчальний час, що забезпечить практичну актуалізацію теоретичних знань студентів, зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їхньої соціальної зрілості.

7. Науково-дослідна діяльність
Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємним складником науково-дослідної роботи університету і спрямована на формування стратегії наукової діяльності кафедри в галузі масових комунікацій, дослідження сучасних масмедійніх процесів і явищ, а також на практичне застосування наукових здобутків, у навчально-виховній діяльності зокрема.
Зазначене вимагає вирішення таких завдань:

 • Дослідження наукової проблеми кафедри "Українські ЗМІ: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації", об’єктом якої є історія розвитку української та національної преси на Полтавщині, теорія і практика сучасних друкованих засобів масової інформації, участь преси у державотворенні, специфіка творення газетно-журнального тексту та його редагування, специфічні ознаки інформативних різновидів публіцистичного тексту, ділового мовлення тощо.
 • Створення наукової школи кафедри: " Історія розвитку української та національної преси на Полтавщині " (науковий керівник – проф. Семенко С.В.).
 • Розвиток партнерських міжкафедральних відносин в галузі наукових досліджень.
 • Здійснення наукового керівництва та консультування студентів при написанні курсових, бакалаврських та дипломних робіт.
 • Активізація участі студентів у науково-дослідній роботі.
 • Упровадження науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.
 • Активізація діяльності вчених кафедри в організації і проведенні науково-практичних конференцій та семінарів.
 • Регулярне проведення науково-практичної Всеукраїнської конференції „Журналістика. Філологія. Дидактика”.

8. Соціальний розвиток
Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою. Брати участь у загальноуніверситетських заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та впровадження здорового способу життя.

9. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази
Постійно дбати про технічне переоснащення творчої навчальної аудиторії, оновлення та збереження обладнання та устаткування в приміщеннях, закріплених за кафедрою. Створити умови для проведення індивідуальних занять зі студентами з дисциплін кафедри у позааудиторний час. Впроваджувати в навчальний процес новітні програмні продуктів для персональних комп’ютерів у навчальній діяльності.