Филь Галина Василівна

Старший викладач

Контактна інформація

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (05322) 2 79 78

e-mail:romgermphil.pu.poltawa@gmail.com

Трудова і професійна діяльність

У 1981 році закінчила  Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Отримала диплом із відзнакою вчителя  іноземної мови (іспанська та німецька).

Із 1981 по 2002 рік працювала в  НВК №31 вчителем  іспанської та німецької мов. За творчу та плідну працю плекання юних  талантів – щорічних переможців  міських, обласних, республіканських олімпіад  присвоєно звання вчителя-методиста вищої категорії.

Із 2002 року працює старшим викладачем  іспанської та німецьких мов на кафедрі романо-германської філології  факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Має публікації в галузі  романо-германської філології, є учасником міжнародних та вітчизняних  наукових конференцій.

Із 2003 року створено клуб любителів  іспанської мови «Unidad».

Навчальна і методична робота

Дисципліни, які викладає:

Темою викладацької діяльності є сучасні методи активізації навчання іноземної мови та комунікативний метод на заняттях з іспанської та німецької мови. Головною  педагогічною ідеєю в роботі Филь Г.В. є створення системи навчання  іноземної мови, в основу  якої покладено використання всіх необхідних методів і засобів  навчання  для успішного  оволодіння іноземною мовою та активізації навчальної та пізнавальної  діяльності студентів у процесі  навчання, отриманні при цьому  ефективних результатів. Здійснювала  виконання навчальних  планів та програм з  дисциплін, що мною  читалися. Укладала навчальні, робочі програми з іспанської мови як третьої  іноземної мови для студентів ІІ-V курсів та з практичного курсу  німецької мови як першої та другої іноземної мови для студентів ІІ-V курсів іноземного та українського відділень. Як старший викладач кафедри  викладала теоретичні курси фонетики, історії, стилістики іспанської мови, методики викладання  іспанської та німецької мов, спецкурси «Традиції та звичаї іспаномовних країн», «Синтаксис складного речення», «Теорія та основи  перекладу», дисципліну за вибором студентів «Варіативність розмовних штампів у ситуативних діалогах» (німецька мова), практичний курс іспанської, німецької мов.

За час роботи  доопрацювала  та вдосконалила методичні розробки з  практичних занять курсу іноземної мови, дисципліни за вибором студентів, методики  викладання іноземних мов.

Готувала навчальні, робочі програми за кредитно-модульною системою.

Підготувала статті до виступу на конференціях та статті до  кафедрального збірника, збірника наукових праць факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Наукова робота

У колі наукових інтересів є вивчення  структурно-граматичних особливостей фразеологізмів іспанської  та німецької  мови.

Із 6 грудня 2013 року діє клуб знавців іспанської, німецької мов «Unidad-Einheit» метою  роботи клубу є посилення зацікавленості до вивчення мов, вдосконалення мовної  компетенції, формування лінгвокраїнознавчої  компетенції. Протягом року щомісячні  засідання клубу, зустрічі, заняття,  проведення свят, інсценізація творів, концертні  програми, презентація творчих проектів, активна участь у проведенні днів факультету.

Із 2004 року здійснює  керівництво  студентською  наукового групою  «Іспанія: історико-культурний аспект».

Участь студентів у студентській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики і літературознавства»:

Має публікації в галузі романо-германської філології, є учасником міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, семінарів.

2008-2009 н.р.  м. Полтава. VІ Міжнародна науково-практична  конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної» на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

2008-2009 н.р. м. Полтава. Науково-практична конференція ПНПУ ім. В.Г. Короленка «Актуальні  проблеми сучасної філології»;

2009-2010 н. р., травень. Науково-практичний  семінар ПНПУ ім. В.Г. Короленка «Актуальні  проблеми сучасної філології;

2009-2010 н.р. м. Полтава, 14-15 травня, ПУЕТ VІІІ міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання  мови як іноземної»;

2009-2014- щорічно, березень. Участь студентів  під керівництвом викладача в студентській  науково – практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики й літературознавства».

Брала участь у роботі  науково-методичного семінару кафедри «Теоретичні  основи навчання іноземної мови у педагогічному  навчальному закладі з урахуванням  сучасних технологій».

Опрацювала матеріали до методичного та наукового семінарів кафедри за темами «Конструктивна культура мотивації навчально-виховного процесу на заняттях з іноземної мови», «Принцип  ввічливості як комунікативна стратегія».

Щорічно у березні проводила відкриті заняття з практичного курсу іспанської, німецької мови, спільні заняття студентів іноземного та українського відділення, що вивчають німецьку як другу та іспанську  як третю, де були присутні  студенти  та викладачі факультету.

Саме тому проводяться  такі  форми навчання та обміну досвідом роботи серед студентів ІІ-V курсів іноземного та українського відділення, магістрів:

Розробляла та поновляла  програми  теоретичних курсів, дисципліни за вибором студентів  з урахуванням збільшення кількості годин на самостійну роботу за кредитно-модульною системою.

Займалася розробкою методичних рекомендацій до проведення  самостійної та індивідуальної роботи  студентів з практичного курсу іспанської, німецької мов.

Пройшла стажування на кафедрі методики змісту освіти Полтавського  обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти імені В.Остроградського  з 03.01-01.02.2012 р.

У черні 2009-2010 н.р. керувала лінгво-краєзнавчою практикою студентів ІІІ курсу в літературно – меморіальному  музеї  І.П. Котляревського, за що отримано подяку від імені адміністрації музею.

Із грудня 2013 року спільно зі студентами  обладнано аудиторію іспанської мови, зібрано навчальні та методичні  матеріали для  проведення занять  з іспанської мови.

Організаційна робота

Член ученої ради факультету.

Виконує обов’язки куратора академічної  групи.

Завантажити список публікацій