ПНПУ Факультет філології та журналістики
Методична робота факультету.

Навчально-методична робота

Основним напрямком методичної діяльності факультету є навчально-методична робота. Кожна навчальна дисципліна забезпечена навчальною програмою – основним науково-теоретичним документом, що визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної підготовки студента, її зміст, обсяг знань, умінь і навичок, якими повинен володіти фахівець, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни. Нормативні та вибіркові дисципліни забезпечені навчально-методичним комплексом (НКМД), зокрема на електронних носіях (НКМД-Е). НКМД формують: робоча програма навчальної дисципліни; методичні рекомендації до проведення практичних, лабораторних занять; інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної роботи студентів з дисципліни; опорні конспекти лекцій; пакети контрольних завдань для модульної й комплексної контрольної перевірки знань студентів; екзаменаційна документація; тематика курсових і освітньо-кваліфікаційних робіт студентів.

Викладачі мовознавчих і літературознавчих кафедр факультету активно використовують у навчальній роботі інформаційно-комунікативні технології (комп'ютерні програмні продукти, електронні презентації, текстовий редактор, аудіовізуальні засоби навчання, Інтернет-джерела тощо). Особливо важливим є використання ІКТ при вивченні методичних нормативних і вибіркових дисциплін, які знайомлять студентів з використанням новітніх технологій у майбутній роботі, формують інформаційні професійні компетентності студентів-філологів.

Методично-дослідна робота

 • Кафедра української мови

  Словники, довідники

  1. Новітній російсько-український словник: 150 000 сл. / М.І. Степаненко (ред.), Л. П. Коврига (уклад.). – Х. : Белкар-книга, 2006. – 1072с.
  2. Новітній українсько-російський словник: 150 000 сл. / М.І. Степаненко (ред.) , Л. П. Коврига (уклад.). – Х. : Белкар-книга, 2006. – 1280с.
  3. Степаненко М. І. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Гадяч : Ви-во Гадяч, 2013. – 500 с.
  4. Степаненко М. І. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 498 с.
  5. Степаненко М. І. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 90 с.
  6. Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2014. – 568 с.
  7. Степаненко М. І. Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2015. – 668 с.
  8. Котух Н.В., Шрамко Р.Г. Термінологія спорту: словник-довідник для студентів факультету фізичного виховання пед. університету / Н.В. Котух, Р.Г. Шрамко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 61 с. – (На допомогу майбутньому вчителеві).

  Посібники, підручники

  1. Степаненко М. І. Сучасна українська літературна мова: навчальний посібник / за ред. С. О. Карамана. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 560 с.
  2. Павлова І.Г. Шрифтознавство : [текст лекцій] / І.Г. Павлова. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 85 с.
  3. Єрмак В.М., Педченко С.О. Історична граматика української мови : [текст лекцій] / В.М. Єрмак, С.О. Педченко. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 132 с.
  4. Павлова І.Г. Шрифтознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Філологія. Українська мова і література», «Журналістика»/ І.Г. Павлова. – Полтава : ПНПУ, 2012. – 79 с.
  5. Сологуб Л.О. Навчальна практика з фахових методик: навчально-методичний посібник / Л.О. Сологуб – Полтава, 2012. – 31с.
  6. Навчальні видання: характеристика та методика підготовки: практ. посіб. / авт.-уклад. В. В. Орєхова, С. П. Галаур. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – 164 с.
  7. Котух Н.В. На допомогу майбутньому вчителеві. Українська мова: Тексти професійної тематики за фахом: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету педагогічного університету/ Н.В. Котух. – Полтава, 2013. – 72 с.
  8. Котух Н.В., Зубко Т.В. На допомогу майбутньому вчителеві. Українська мова : Тексти професійної тематики за фахом. Навчально-методичний посібник для студентів природничого факультету педагогічного університету / Н.В. Котух, Т.В. Зубко. – Полтава, 2013. – 75с.
  9. Котух Н.В., Лукаш Н.М. На допомогу майбутньому вчителеві. Українська мова : Тексти професійної тематики за фахом. Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету педагогічного університету / Н.В. Котух, Н.М. Лукаш. – Полтава, 2013. – 71с.
  10. Практична стилістика : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030301 Журналістика / укл. С. П. Галаур. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 56 с
  11. Стилістика української мови : текст лекцій (для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література) / авт.-укл. С. П. Галаур. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 88 с.
  12. Сологуб Л.О. Завдання для контролю з методики навчання української мови: навчально-методичний посібник для студентів факультету філології та журналістики / Л.О. Сологуб. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 56 с.
  13. Котух Н.В., Зубко Т.В. Українська мова. Тексти професійної тематики за фахом: навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту технологій та дизайну педагогічного ун-ту / Н.В. Котух, Т.В. Зубко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 71 с. – (На допомогу майбутньому вчителеві).
  14. Котух Н.В., Зубко Т.В. Українська мова. Тексти професійної тематики за фахом: навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту технологій та дизайну педагогічного ун-ту / Н.В. Котух, Т.В. Зубко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 71 с. – (На допомогу майбутньому вчителеві).
  15. Котух Н.В., Шрамко Р.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання пед. університету / Н.В. Котух, Р.Г. Шрамко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 94 с. – (На допомогу майбутньому вчителеві).
  16. Котух Н.В., Шрамко Р.Г. Українська мова за професійним спрямуванням: навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання пед. університету / Н.В. Котух, Р.Г. Шрамко. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 94 с. – (На допомогу майбутньому вчителеві).
 • Кафедра української літератури

  Словники, довідники

  1. Мелешко В.А. Українська література: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.А. Мелешко, І.О. Радченко, О.М. Орлова, А.О. Панченков. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 544 с.

  Посібники і підручники

  1. Мелешко В. А. Українська література. Зовнішнє незалежне оцінювання: Комплексний універсальний довідник / В. А. Мелешко. – Х. : Белкар книга, 2010. – 528 с.
  2. Мелешко В. А. Українська література: Комплексне видання для підготовки до ЗНО : навчальний посібник / В. А. Мелешко, І. О. Радченко. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 288 с.
 • Кафедра англійської та німецької філології

  Посібники і підручники

  1. * Данилюк Л.В. Read and speak English. Навчальний посібник для самостійного читання і розвитку усного і писемного мовлення. – Полтава: Оріяна, 2008. – 200 с.
  2. Капустян І.І. Grammar way: навч. посіб. до дисципліни Практичний курс англійської мови для студ. ІІ курсу/ І.І. Капустян, О.О. Копач - Полтава, 2008. - 60 с.
  3. Зуєнко М. О. Методичні рекомендації «Українська культура очима американців» / М.О.Зуєнко. – Полтава, 2010. – 60 с.
  4. Копач О. О. Кредитно-модульні тести для поточного контролю студентів четвертого року навчання (на матеріалі підручника проф. В.Д.Аракіна, книга IV) / О.О.Копач, В.О. Лапочка. – Полтава, 2010. – 14 с.
  5. Кравченко В. Л. Географія, історія, культура країни, мова якої вивчається : Методичні рекомендації для магістрантів. / В.Л.Кравченко. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2010. – 112 с.
  6. Лапочка В.О. Курс ділової англійської мови :навч.-метод. посіб. для практичних занять та самостійної роботи студентів / В.О.Лапочка. – Полтава : ПНПУ, 2010 – 72 с.
  7. Сосой Г.С. Choreography. Вallet : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студентів псих.-педаг. факультету / Г.С.Сосой, І.М.Тимінська. – Полтава : ПНПУ. – 2010 – 64 c.
  8. Сосой Г.С. Painting : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студентів псих.-педаг. факультету / Г.С.Сосой, І.М.Тимінська. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 55 c.
  9. Сосой Г.С. The World of Music : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студентів псих.-педаг. факультету / Г.С.Сосой, І.М.Тимінська. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 66 c.
  10. Шкарупа Н.С. Listening and Learning English. John Steinbeck «Of Mice and Men». Selected texts for listening : посіб. з аудіювання [для самостійної роботи студентів філологічних факультетів] / Шкарупа Н.С. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 54 с.
  11. Shkarupa N. Communicative Strategies in Teaching Moral Values : навч.-метод. матеріали спецкурсу з методики викладання іноземної мови / Шкарупа Н.С. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 34 с.
  12. Черненко В.О. Методичні рекомендації та навчальні завдання до самостійної та індивідуальної роботи з теми «Books and Writers» для студентів IV курсу спеціальності 6.020303. «Філологія. Українська мова та література. Мова та література (англійська)» / В.О.Черненко. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 26 с.
  13. Капустян І.І. Шведський досвід розвитку навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті:навч.-метод. посібник для викладачів / Капустян І.І. - Полтава, 2011. - 84 с.
  14. В.О.Лапочка. Модульні тести для поточного контролю студентів п’ятого року навчання, на матеріалі підручника за ред. проф. В.Д. Аракіна, книга 5. – Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка. – 2014. – 15 с.
  15. Сосой Г.С. «Treasures of Ukrainian Folk Arts»: навч.-метод. посібник з англ. мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність Філологія. Мова та література (німецька) // Г.С. Сосой. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 99 с.
  16. Капустян І.І Методика навчання іноземної мови: Методичні рекомендації для студентів ІІІ та ІV курсів іноземного відділення факультету філології та журналістики. - Полтава, ПНПУ, 2015 . - 68 с.

  * З грифом МОН України

 • Кафедра романо-германської філології

  Словники, довідники

  1. Кононенко В.В. GLOSSAR der Flurbereinigungsfachausdrucke. Словник термiнiв із землевпорядкування / В.В. Кононенко - Полтава, 2014. – 24 с.
  2. Кононенко В.В. Короткий німецько-український та українсько-німецький екологічний словник / В.В. Кононенко. – Полтава, 2015. – 8 с.
  3. Кононенко В.В. Короткий німецько-український та українсько-німецький фінансовий словник / В.В. Кононенко. – Полтава, 2015. – 16 с.

  Посібники і підручники

  1. Кононенко В.В. Deutsch in Texten und Ubungen. Вип. 1 : посібник з розвитку усного писемного мовлення для студентів 3–4 курсів / В.В.Кононенко, О.О.Бардакова, О.Г.Данилюк. – Полтава, 2009. – 142 с.
  2. Кононенко В.В. Deutsch. Erzahlungen zum Horverstehen. Teil II. : навч. посіб. / В.В.Кононенко, О.О.Бардакова, О.Г.Данилюк. – Полтава, 2009. – 78 с.
  3. Кононенко В.В. Методичні рекомендації з мовленнєво-краєзнавчої практики для студентів ІІІ курсу факультету філології та журналістики зі спеціальності 6.020203. «Філологія. Мова та література (німецька, англійська)» / О. О. Бардакова, О. Г. Данилюк, В. В. Кононенко, Б. В. Стороха. – Полтава, 2009. – 26 с.
  4. Ошкодьорова Ю. А. Deutsche Feste und Traditionen. Німецькі свята та традиції / Ю.А.Ошкодьорова. – Полтава : ПНПУ, 2009. – 260 с.
  5. Филь Г. В. Lerne Deutsch mit Spa? : посіб. для розвитку усного мовлення / Г.В.Филь – Полтава : ПНПУ, 2010. – 60 с.
  6. Кирильчук О.Б. Риторичний практикум : творчі ідеї для публічного¬ виступу та самопрезентації : посіб. для студ. філол. ф-тів та учнів старших класів / О.Б.Кирильчук. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, – 2012. – 86 с.
  7. 2012. – 84 с. старших класів / О.Б. Кирильчук. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, – 2012. – 86 с.
  8. Кирильчук О.Б. Риторична культура на уроці німецької мови: приклади промов : посіб. для студ. філол. ф-тів та учнів старших класів / О. Б. Кирильчук – Полтава : ПНПУ ім. В.Г.Короленка, – 2012. – 84 с.
  9. Шаповалова Л.В. Посібник для індивідуальної роботи студентів ІІ – ІV курсів з навчальної дисципліни «Третя іноземна мова» (французька) Полтава : ПНПУ, 2013. – 28 с.
  10. Шаповалова Л.В. Посібник для індивідуальної роботи студентів V курсу з навчальної дисципліни «Третя іноземна мова» (Французька) – Полтава: ПНПУ, 2013. – 88 с.
  11. LERNE UND SPRICH DEUTSCH: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів філологічних факультетів з німецької мови / укладачі: Г.В. Филь, О.І. Ніконенко – Полтава, 2015. – 48 с.
  12. PRACTICAR EL ESPANOL: навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів філологічних факультетів з іспанської мови / укладачі: Г.В. Филь, О.І. Ніконенко – Полтава, 2015. – 64 с.
  13. Umkampfte Ukraine. Radiohortexte zum Horen, Verstehen und Diskutieren. Україна, за яку борються. Радіотексти для прослуховування, розуміння та обговорення / упорядники В.В. Кононенко, Н.О. Кононенко – Полтава, 2015. – 62 с.
 • Кафедра світової літератури

   Професор Ніколенко О.М. – керівник робочої групи з розробки програмових документів літературної освіти України:

   Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392)

   Програма світової літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / керівник авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 664 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.06.2012 р.).

   Програма зарубіжної літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / керівник авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 585 Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 р.).

  Посібники і підручники

  1. Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 8 клас: Підручник. / О.М.Ніколенко, І.Л.Столій – Харків: Ранок, 2008. – 356 с.;
  2. Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 9 клас: підручник. / О.М.Ніколенко, І.Л.Столій – Харків: Ранок, 2009. – 356 с.;
  3. Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 10 клас / О.М.Ніколенко, І. Л. Столій. – Харків : Агро Плюс, 2010. – 392 с.
  4. * Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво: Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 224 с. (Серія «Бібліотека словесника»)
  5. * Ніколенко О.М. Поезія французького символізму (Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо): Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 144 с. (Серія «Бібліотека словесника»)
  6. * Ніколенко О.М. Романтизм у поезії (Г.Гейне, Дж.Г.Байрон, А.Міцкевич, Г.Лонгфелло): Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с. (Серія «Бібліотека словесника»)
  7. * Ніколенко О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник. 5-11 класи / О.М.Ніколенко, О.М.Куцевол – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 288 с.
  8. * Ніколенко О.М. Літературні епохи, напрями, течії / О.М.Ніколенко, В.І.Мацапура. – К. : Педагогічна преса, 2004. – 128 с.
  9. * Ніколенко О.М. Зарубіжна література: Тести: Посібник / О.М.Ніколенко, О.В.Орлова, Т.М.Конєва – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.
  10. * Ніколенко О.М. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо та ін.): Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко, І.О.Філіна. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)
  11. * Ніколенко О.М. Історія зарубіжної літератури XVII ст. Навчальний посібник / О.М.Ніколенко, М.О.Зуєнко. – Полтава, 2012. – 267 с.
  12. *Ніколенко О.М. Світова література: підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.М Ніколенко., Т.М. Конєва, О.В. Орлова, М.О. Зуєнко, О.І. Кобзар. – К.: Грамота, 2013. – 296 с.
  13. *Ніколенко О.М. Світова література. 5 клас. Зошит для контрольного оцінювання / О.М. Ніколенко, Р.А. Бекерська – К.: Грамота, 2013. – 30 с.
  14. *Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. Світова література. 5 клас. Робочий зошит. / О.М. Ніколенко, Р.А. Бекерська – К. : Грамота, 2013. – 80 с.
  15. *Світова література. 5 клас. Хрестоматія зі світової літератури (Художні твори мовами оригіналів). «Золота книжка / упорядкування Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.). – К.: Грамота, 2013. – 153 с.
  16. *Світова література. 5 клас. Хрестоматія зі світової літератури (Художні твори мовами оригіналів). «Срібна книжка / упорядкування О.М. Ніколенко, Т.М Конєва., О.В. Орлова. – К.: Грамота, 2013. – 246 с.
  17. *Ніколенко О.М. Світова література. 5 клас: книжка для вчителя О.М. Ніколенко., Л.В. Мацевко-Бекерська, О.В. Орлова – К.: Грамота, 2013. – 262 с.
  18. *Ніколенко О.М. Світова література. 5 клас. Мультимедійний посібник (диск) / О.М. Ніколенко – К.: Грамота, 2013.
  19. *Ніколенко О.М. Світова література: підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.М Ніколенко, Т.М. Конєва, О.В. Орлова, М.О. Зуєнко, О.І. Кобзар. – К.: Грамота, 2014. – 296 с. (для дітей з вадами зору)
  20. *Ніколенко О.М. Світова література: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.М Ніколенко., Т.М. Конєва, О.В. Орлова, М.О. Зуєнко, О.І. Кобзар. – К.: Грамота, 2014. – 256 с.
  21. *Ніколенко О.М. Світова література. 6 клас. Зошит для контрольного оцінювання О.М. Ніколенко, Р.А. Бекерська – К.: Грамота, 2014. – 30 с.
  22. *Ніколенко О.М., Бекерська Р.А. Світова література. 6 клас. Робочий зошит. / О.М. Ніколенко, Р.А. Бекерська – К. : Грамота, 2014. – 80 с.
  23. *Ніколенко О.М. Світова література. 6 клас: книжка для вчителя О.М. Ніколенко., Л.В. Мацевко-Бекерська, О.В. Орлова – К.: Грамота, 2014. – 262 с. контрольного оцінювання / О.М. Ніколенко – К.: Грамота, 2015. – 30 с.
  24. *Ніколенко О.М. Світова література. 7клас: книжка для вчителя О.М. Ніколенко, О.В. Орлова, І.В. Фісак – К.: Грамота, 2015. – 262 с.
  25. *Ніколенко О.М. Світова література: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.М Ніколенко., Т.М. Конєва, О.В. Орлова, М.О. Зуєнко, О.І. Кобзар. – К.: Грамота, 2015. – 256 с.
  26. *Світова література. 7 клас. Хрестоматія зі світової літератури (Художні твори мовами оригіналів). «Срібна книжка / упорядкування О.М. Ніколенко, О.В. Орлова, Т.В. Кушнірова – К.: Грамота, 2015. – 246 с.
  27. *Бондарева Е.Е. Интегрированный курс. Литература (русская и мировая). 5 класс / Е.Е. Бондарева, Н.И. Ильинская., В.И. Мацапура, Г. В. Биткивская – К.: Грамота, 2013. – 296 с.
  28. *Бондарева Е.Е. Интегрированный курс. Литература (русская и мировая). 6 класс / Е.Е. Бондарева, Н.И. Ильинская., В.И. Мацапура, Г. В. Биткивская – К.: Грамота, 2014. – 296 с.

  * З грифом МОН України

 • Кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

  Посібники і підручники

  1. Вишня Н. Vamosaleer – Let’sRead \ Н.Вишня. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 50 с.
  2. Вишня Н. Іспансько-український та українсько-іспанський пареміологічний словник / Н.Вишня. –. Полтава: ПНПУ , 2011. – 50с.
  3. ManagementinEducation : українсько-англо-іспанський словник [для студентів і магістрантів] ; уклад. Н.Г.Вишня, Л.Л.Король, Н. В. Петрушова. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 94 с.
  4. Універсальний словник української мови: Орфоепічний. Словотвірний. Етимологічний / Уклад.: Дорошенко Т.С., Череп І.А., Омеляненко В.І. — Х.: Торсінг Плюс, 2009. — 720с.
  5. Черчата Л. Практикум з використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних закладів : навч.-метод. посіб. / Лідія Черчата. – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – 110 с.
  6. Новейший полный справочник школьника: Английский язык: 5–11 классы / авт.-сост. В.И.Омеляненко. — М.: Эксмо, 2009 (2011). — 320 c.
  7. Английский язык. Все темы для подготовки к ЕГЭ / Авт.-сост. Н.А.Гринченко, Е.В.Карпенко, В.И.Омеляненко. – М.: Эксмо, 2011. — 352 с.
  8. Усі фрази та діалоги / Л.О.Зінов’єва, В.І.Омеляненко. — Х.: Торсінг Плюс, (2009) 2011. — 352 с.
  9. Все фразы и диалоги / Л.О.Зиновьєва, В.И.Омеляненко. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. — 383 с.
  10. Диктанты по русскому языку: 10-11 классы (+CD) / C.А.Лебеденко, В.И.Омеляненко. М.: Эксмо, 2011. — 256 с.
  11. Диктанты по русскому языку: 5-7 классы (+CD) / C.А.Лебеденко, В.И.Омеляненко. М.: Эксмо, 2012. — 240 с.
 • Кафедра журналістики

  Програми

  1. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О. Російська мова: Програма для 5-12 класів шкіл з українською мовою навчання /за ред. Н.Ф.Баландіної. – Чернівці: Букрек, 2004.- 102 с.
  2. Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А. Російська мова: Програма для 5-9 класів шкіл з українською мовою навчання / за ред. Н.Ф. Баландіної. – К.: Грамота, 2012. – 98 с.

  Підручники, посібники

  1. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 5-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Знання України, 2005. – 303 с.
  2. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 6-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Знання України, 2006. – 333 с.
  3. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 7-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.
  4. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Мастер класс, 2008. – 328 с.
  5. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык: Учебник для 9-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Под ред. Н.Ф.Баландиной. – К.: Мастер-класс, 2009. – 318 с.
  6. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В. Русский язык: Учебник для 10-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения – К.: Грамота, 2010. – 304 с.
  7. Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В. Русский язык: Учебник для 11-го класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения – К.:Грамота, 2011. – 320 с.
  8. Русский язык: Коммуникативный курс. 8 класс /Н.Ф. Баландина, И.Л. Гриценко, Е.В. Якубенко / под ред. Н.Ф. Баландиной.. – Киев: Мастер-класс, 2007. – 232 с.
  9. Українська мова: Розвиток ситуативного мовлення: 5-7 кл. /Н.Ф. Баландіна, А.П.Безноса та ін. /За ред. Н.Ф. Баландіної– Харків: Ранок, 2007. – 270 с.
  10. Українська мова: Розвиток ситуативного мовлення /Н.Ф. Баландіна, А.П.Безноса та ін.: 8-9 кл. /За ред. Н.Ф. Баландіної – Харків: Ранок, 2010. – 260 с.
  11. Русский язык: Развитие ситуативной речи / Н.Ф. Баландина, А.А. Волошко и др. / Под ред. Н.Ф. Баландиной: 5-7 кл. – Харків: Ранок, 2007. – 270
  12. *Русский язык: Развитие ситуативной речи / Н.Ф. Баландина, А.А. Волошко и др. / под ред. Н.Ф. Баландиной: 5-7 кл. – Харків: Ранок, 2007. – 270 с.
  13. *Баландина Н.Ф., Волошко А.В., Гелеверя Р.А. Гоголь на уроках русского языка: украинская тематика / под ред. Н.Ф.Баландиной. – Полтава: ПОИППО, 2009. – 128 с.
  14. *Русский язык: Развитие ситуативной речи / Н.Ф. Баландина, А.А. Волошко и др. / под ред. Н.Ф. Баландиной: 8-9 кл. – Харків: Ранок, 2010. – 280 с.
  15. *Баландина Н.Ф., Дегтярева К.В., Лебеденко С.А. Русский язык : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / под ред. Н.Ф. Баландиной. – К.: Время мастеров, 2015.

  * З грифом МОН України